17 Huì zhōng yǒu xǔduō rén shàng wèi zì jié , suǒyǐ Lìwèi rén wèi yīqiè bù jié zhī rén zǎi Yúyuèjié de yánggāo , shǐ tāmen zaì Yēhéhuá miànqián chéngwéi shèngjié .