26 Zhèyàng , zaì Yēlùsǎlĕng dà yǒu xǐlè , zì cóng Yǐsèliè wáng Dàwèi érzi Suǒluómén de shíhou , zaì Yēlùsǎlĕng méiyǒu zhèyàng de xǐlè .