3 Zhēngyuè ( yuánwén zuò nàshí ) jiān tāmen bùnéng shǒu . yīnwei zì jié de jìsī shàng bù fū yòng , bǎixìng yĕ méiyǒu jùjí zaì Yēlùsǎlĕng .