8 Xiànzaì búyào xiàng nǐmen lièzǔ yìng zhe jǐngxiàng , zhǐyào guī shùn Yēhéhuá , jìnrù tāde shèng suǒ , jiù shì yǒngyuǎn chéng shèng de jū suǒ . yòu yào shìfèng Yēhéhuá nǐmen de shén , hǎo shǐ tāde liè nù zhuǎn lí nǐmen .