1 Zhè shì jì dōu wánbì , zaì nàli de Yǐsèliè zhòngrén jiù dào Yóudà de chéngyì , dá suì zhù xiàng , kǎn duàn mùǒu , yòu zaì Yóudà , Biànyǎmǐn , Yǐfǎlián , Mǎnáxī biàn dì jiāng qiū tán hé jìtán chāihuǐ jìng jǐn . yúshì Yǐsèliè zhòngrén gè huí gè chéng , gè guī gè dì .