10 Sādū jiā de Dàjìsī Yàsālìyǎ huídá shuō , zì cóng mín jiāng gōngwù sòng dào Yēhéhuá diàn yǐlái , wǒmen búdàn chī bǎo , qiĕ shèngxia de shén duō . yīnwei Yēhéhuá cì fú gĕi tāde mín , suǒ shèngxia de cái zhèyàng fēngshèng .