12 Tāmen chéng xīn jiāng gōngwù hé shí fēn qǔ yī zhī wù , bìng fēnbié wèi shèng zhī wù , dōu bān rù cāng neì . Lìwèi rén gē nán yǎ zhǎng guǎn zhè shì , tā xiōngdi Shìmĕi wèi fù guǎn .