13 Yé xiē , Yàsā xì yǎ , Náha , Yàsāhēi , Yélìmò , Yuēsǎbá , yǐ liè , yī sī Mǎjīyǎ , mǎ hā , Bǐnáyǎ dōu shì dū lǐ , zaì gē nán yǎ hé tā xiōngdi Shìmĕi de shǒu xià , shì Xīxījiā wáng hé guǎnlǐ shén diàn de Yàsālìyǎ suǒ paì de .