14 Shǒu dōng mén de Lìwèi rén Yīnná de érzi kĕ lì , zhǎng guǎn lèyì xiàn yǔ shén de lǐwù , fā fàng xiàn yǔ Yēhéhuá de gōngwù hé zhì shèng de wù .