12 Zhè Xīxījiā qǐbù shì feì qù Yēhéhuá de qiū tán hé jìtán , fēnfu Yóudà yǔ Yēlùsǎlĕng de rén shuō nǐmen dāng zaì yī gè tán qián jìngbaì , zaì qí shàng shāoxiāng ma .