22 Zhèyàng , Yēhéhuá jiù Xīxījiā hé Yēlùsǎlĕng de jūmín tuōlí Yàshù wáng xī ná jī lì de shǒu , yĕ tuōlí yīqiè chóudí de shǒu , yòu cì tāmen sì jìng píngān .