26 Dàn Xīxījiā hé Yēlùsǎlĕng de jūmín juéde xīnli jiāoào , jiù yītóng zìbēi , yǐzhì Yēhéhuá de fèn nù zaì Xīxījiā de rìzi méiyǒu líndào tāmen .