30 Zhè Xīxījiā yĕ sāi zhù Jīxùn de shàng yuán , yǐn shuǐ zhí xià , liú zaì Dàwèi chéng de xībiān . Xīxījiā suǒxíng de shì jǐn dōu hēng tōng .