5 Xīxījiā lì tú zì qiáng , jiù xiū zhú suǒ yǒu chāihuǐ de chéngqiáng , gāo yǔ chéng lóu xiāng qí . zaì chéng waì yòu zhú yī chéng , jiāngù Dàwèi chéng de mǐ luó , zhìzào le xǔduō jūn qì , dùnpái .