8 Yǔ tāmen tóng zaì de shì ròu bì , yǔ wǒmen tóng zaì de shì Yēhéhuá wǒmen de shén , tā bì bāngzhu wǒmen , wèi wǒmen zhēng zhàn . bǎixìng jiù kào Yóudà wáng Xīxījiā de huà , ānrán wú jù le .