18 Mǎnáxī qíyú de shì hé dǎogào tā shén de huà , bìng xiān jiān fèng Yēhéhuá Yǐsèliè shén de míng jǐngjiè tāde yányǔ , dōu xiĕ zaì Yǐsèliè zhū wáng jì shàng .