6 Bìng zaì Xīnnènzǐ gǔ shǐ tāde érnǚ jīng huǒ , yòu guān zhào , yòng fǎshù , xíng xiéshù , lì jiāo guǐ de hé xíng wū shù de , duō xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , rĕ dòng tāde nùqì ,