8 Yǐsèliè rén ruò jǐn shǒu zūnxíng wǒ jiè Móxī suǒ fēnfu tāmende yīqiè fǎdù , lǜ lì , diǎnzhāng , wǒ jiù bú zaì shǐ tāmen nuó yí líkāi wǒ suǒ cìgĕi tāmen lièzǔ zhī dì .