9 Mǎnáxī yǐnyòu Yóudà hé Yēlùsǎlĕng de jūmín , yǐzhì tāmen xíng è bǐ Yēhéhuá zaì Yǐsèliè rén miànqián suǒ miè de liè guó gèng shén .