30 Wáng hé Yóudà zhòngrén , yǔ Yēlùsǎlĕng de jūmín , bìng jìsī Lìwèi rén , yǐjí suǒyǒude bǎixìng , wúlùn dà xiǎo , dōu yītóng shàng dào Yēhéhuá de diàn . wáng jiù bǎ diàn lǐ suǒ dé de yuē shū niàn gĕi tāmen tīng .