33 Yuēxīyà cóng Yǐsèliè gè chù jiāng yīqiè kĕ zēng zhī wù jǐn dōu chúdiào , shǐ Yǐsèliè jìng neì de rén dōu shìfèng Yēhéhuá tāmende shén . Yuēxīyà zaì shì de rìzi , jiù gēn cóng Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén , zǒng bù líkāi .