18 Zì cóng xiānzhī Sǎmǔĕr yǐlái , zaì Yǐsèliè zhōng méiyǒu shǒu guō zhèyàng de Yúyuèjié , Yǐsèliè zhū wáng yĕ méiyǒu shǒu guō , xiàng Yuēxīyà , jìsī , Lìwèi rén , zaì nàli de Yóudà rén , hé Yǐsèliè rén , yǐjí Yēlùsǎlĕng jūmín suǒ shǒu de Yúyuèjié .