25 Yēlìmǐ wèi Yuēxīyà zuò āi gē . suǒ yǒu gē chàng de nánnǚ yĕ chàng āi gē , zhuī dào Yuēxīyà , zhídào jīnrì . érqiĕ zaì Yǐsèliè zhōng chéng le dénglì . zhè gē zǎi zaì āi gē shū shàng .