4 Āijí wáng ní gē lì yuē hā sī de gēge Yǐlìyǎ jìng zuò Yóudà hé Yēlùsǎlĕng de wáng , gǎi míng jiào yuē yǎ jìng , yòu jiāng yuē hā sī daì dào Āijí qù le .