8 Yuē yǎ jìng qíyú de shì hé tā suǒ xíng kĕ zēng de shì , bìng tā yīqiè de xíngwéi , dōu xiĕ zaì Yǐsèliè hé Yóudà liè wáng jì shàng . tā érzi yuē Yǎjīn jiēxù tā zuò wáng .