9 Yuē Yǎjīn dēng jī de shíhou nián bā suì ( liè wáng xià èr shí sì zhāng bā jié zuò shí bā suì ) , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng sān gè yuè líng shí tiān , xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wèi è de shì .