10 Yuē guì lǐ wéiyǒu liǎng kuaì shí bǎn , jiù shì Yǐsèliè rén chū Āijí hòu , Yēhéhuá yǔ tāmen lì yuē de shíhou , Móxī zaì Héliè shān suǒ fàng de . chú cǐ yǐwaì , bìng wú bié wù .