13 Chuīhào de , gē chàng de dōu yī qí fā shēng , shēng hé wéi yī , zànmĕi gǎnxiè Yēhéhuá . chuīhào , qiāo bó , yòng gè zhǒng lè qì , yáng shēng zànmĕi Yēhéhuá shuō , Yēhéhuá bĕn wéi shàn , tāde cíaì yǒngyuǎn chángcún . nàshí , Yēhéhuá de diàn yǒu yún chōngmǎn ,