2 Nàshí , Suǒluómén jiāng Yǐsèliè de zhǎnglǎo , gè zhīpaì de shǒulǐng , bìng Yǐsèliè de zúzhǎng zhāo jù dào Yēlùsǎlĕng , yào bǎ Yēhéhuá de yuē guì cóng Dàwèi chéng jiù shì Xī \'ān yùn shang lái .