1 Suǒluómén qídǎo yǐ bì , jiù yǒu huǒ cóng tiān shang jiàng xià lái , shāo jǐn Fánjì hé biéde jì . Yēhéhuá de róngguāng chōngmǎn le diàn .