10 Qī yuè èr shí sān rì , wáng qiǎn sàn zhòng mín . tāmen yīn jiàn Yēhéhuá xiàng Dàwèi hé Suǒluómén yǔ tā mín Yǐsèliè suǒ shī de ēnhuì , jiù dōu xīn zhōng xǐlè , gè guī gè jiā qù le .