11 Suǒluómén zàochéng le Yēhéhuá diàn hé wánggōng . zaì Yēhéhuá diàn hé wánggōng fán tā xīn zhōng suǒ yào zuò de , dōu shùn shùnlì lì dì zuò chéng le .