14 Zhè chēngwèi wǒ míng xià de zǐmín , ruò shì zìbēi , dǎogào , xúnqiú wǒde miàn , zhuǎn lí tāmende è xíng , wǒ bì cóng tiān shàng chuí tīng , shèmiǎn tāmende zuì , yīzhì tāmende dì .