3 Nà huǒ jiàng xià , Yēhéhuá de róngguāng zaì diàn shàng de shíhou , Yǐsèliè zhòngrén kànjian , jiù zaì pū shí dì fǔfú kòu baì , chēngxiè Yēhéhuá shuō , Yēhéhuá bĕn wéi shàn , tāde cíaì yǒngyuǎn chángcún .