16 Suǒluómén jiànzào Yēhéhuá de diàn , cóng lì gēnjī zhídào chénggōng de rìzi , gōng liào jū beì . zhèyàng , Yēhéhuá de diàn quán rán wánbì .