18 Xīlán chāiqiǎn tāde chénpú , jiāng chuán zhǐ hé shú xī fàn hǎi de púrén sòng dào Suǒluómén nàli . tāmen tóng zhe Suǒluómén de púrén dào le éfĕi , dé le sì bǎi wǔ shí tā lián dé jīnzi , yùn dào Suǒluómén wáng nàli .