1 Shìbā nǚwáng tīngjian Suǒluómén de míngsheng , jiù lái dào Yēlùsǎlĕng , yào yòng nán jiĕ de huà shì wèn Suǒluómén . gēnsuí tāde rén shén duō , yòu yǒu luòtuo tuó zhe xiāngliào , bǎoshí , hé xǔduō jīnzi . tā lái jiàn le Suǒluómén , jiù bǎ xīnli suǒyǒude duì Suǒluómén dōu shuō chūlai .