12 Suǒluómén wáng àn Shìbā nǚwáng suǒ daì lái de , hái tā lǐwù , Lìngwaì zhào tā yīqiè suǒ yào suǒ qiú de , dōu sòng gĕi tā . yúshì nǚwáng hé tā chénpú zhuǎn huí bĕn guó qù le .