16 Yòu yòng chuí chūlai de jīnzi dá chéng dùnpái sān bǎi miàn , mĕi miàn yòng jīnzi sān bǎi Shĕkèlè , dōu fàng zaì Lìbānèn lín gōng lǐ .