4 Xí shang de zhēn xiū mĕiwèi , qún chén fēn liè ér zuò , púrén liǎng páng shì lì , yǐjí tāmende yīfu zhuāngshì , jiǔ zhèng , hé jiǔ zhèng de yīfu zhuāngshì , yòu jiàn tā shang Yēhéhuá diàn de táijiē , jiù chàyì dé shén bù shǒu shĕ ,