6 Wǒ xiān bú xìn nàxiē huà , jízhì wǒ lái qīnyǎn jiàn le , cái zhīdào nǐde dà zhìhuì . rén suǒ gàosu wǒde , hái bù dào yī bàn . nǐde shí jī yuèguò wǒ suǒ tīngjian de míngsheng .