9 Yúshì Shìbā nǚwáng jiāng yī bǎi èr shí tā lián dé jīnzi hé bǎoshí , yǔ jí duō de xiāngliào sòng gĕi Suǒluómén wáng . tā sòng gĕi wáng de xiāngliào , yǐhòu zaì méiyǒu zhèyàng de .