2 Suǒyǐ chénpú duì tā shuō , bù rú wèi wǒ zhǔ wǒ wáng xúnzhǎo yī gè chǔnǚ , shǐ tā cìhou wáng , fèng yǎng wáng , shuì zaì wáng de huái zhōng , hǎo jiào wǒ zhǔ wǒ wáng dé nuǎn .