2 Gēnsuí tā dào Yēlùsǎlĕng de rén shén duō , yòu yǒu luòtuo tuó zhe xiāngliào , bǎoshí , hé xǔduō jīnzi . tā lái jiàn le Suǒluómén wáng , jiù bǎ xīnli suǒyǒude duì Suǒluómén dōu shuō chūlai .