21 Suǒluómén wáng yīqiè de yìn qì dōu shì jīnzi de . Lìbānèn lín gōng lǐ de yīqiè qìmǐn dōu shì jīng jīn de . Suǒluómén nián jiān , yínzi suàn bú le shénme .