9 Yēhéhuá nǐde shén shì yīngdāng chēngsòng de . tā xǐyuè nǐ , shǐ nǐ zuò Yǐsèliè de guó wèi . yīnwei tā yǒngyuǎn aì Yǐsèliè , suǒyǐ lì nǐ zuò wáng , shǐ nǐ bǐng gōng xíng yì .