11 Suǒyǐ Yēhéhuá duì tā shuō , nǐ jì xíng le zhè shì , bù zūnshǒu wǒ suǒ fēnfu nǐ shǒu de yuē hé lǜ lì , wǒ bìjiāng nǐde guó duó huí , cìgĕi nǐde chén zǐ .