22 Fǎlǎo duì tā shuō , nǐ zaì wǒ zhèlǐ yǒu shénme quē fá , nǐ jìng yào huí nǐ bĕn guó qù ne . tā huídá shuō , wǒ méiyǒu quē fá shénme , zhǐshì qiú wáng róng wǒ huí qù .