25 Suǒluómén huó zhe de shíhou , Hādá wèi huàn zhī waì , lì xùn yĕ zuò Yǐsèliè de dírén . tā hèn è Yǐsèliè rén , qiĕ zuò le Yàlán rén de wáng .