31 Duì Yéluóbōān shuō , nǐ kĕyǐ ná shí piān . Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ bìjiāng guó cóng Suǒluómén shǒu lǐ duó huí , jiāng shí gè zhīpaì cìgĕi nǐ .